۱۹ آذر ۱۳۹۸

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان شهریور 92)

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان شهریور 92)

ردیف نوع تقاضا جنسیت مورد نیاز رشته گرایش مورد نیاز تعداد مورد نیاز توضیحات
1 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی صنایع تمام گرایش ها 3  
2 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی صنایع تمام گرایش ها 3  
3 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 3  
4 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 3  
5 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر سخت افزار 3  
6 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی کامپیوتر سخت افزار 3  
7 طرح سربازی (دکتری تخصصی) همه مهندسی صنایع تمام گرایش ها 2  
8 طرح سربازی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2  
9 پیمانی (دکتری تخصصی) همه فیزیک تمام گرایش ها 2  
10 پیمانی (دکتری تخصصی) همه زبان انگلیسی تمام گرایش ها 2  
11 بورس (دانشجوی دکتری) همه زبان انگلیسی تمام گرایش ها 2  
12 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران تمام گرایش ها 1  
13 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی عمران تمام گرایش ها 1  
14 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مکانیک تمام گرایش ها 1  
15 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی مکانیک تمام گرایش ها 1  
16 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مواد تمام گرایش ها 1  
17 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی مواد تمام گرایش ها 1  
18 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی متالوژی تمام گرایش ها 1  
19 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی متالوژی تمام گرایش ها 1  
20 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی معدن تمام گرایش ها 1  
21 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی معدن تمام گرایش ها 1  
22 پیمانی (دکتری تخصصی) همه ریاضی تحقیق در عملیات 1  
23 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی برق تمام گرایش ها 2  
24 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی برق تمام گرایش ها 2  
25 پیمانی (دکتری تخصصی) همه فناوری اطلاعات تمام گرایش ها 2  
26 بورس (دانشجوی دکتری) همه فناوری اطلاعات تمام گرایش ها 2  
27 طرح سربازی (دکتری تخصصی) همه فناوری اطلاعات تمام گرایش ها 1  
28 پیمانی (دکتری تخصصی) همه بیوتکنولوژی مهندسی بیو تکنولوژی 2  
29 بورس (دانشجوی دکتری) همه بیوتکنولوژی تمام گرایش ها 2  
30 طرح سربازی (دکتری تخصصی) همه بیوتکنولوژی مهندسی بیو تکنولوژی 2  
31 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی شهرسازی تمام گرایش ها 1  
32 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی شهرسازی تمام گرایش ها 1  
33 پیمانی (دکتری تخصصی) همه معماری مهندسی معماری 3  
34 بورس (دانشجوی دکتری) همه معماری مهندسی معماری 3  
35 طرح سربازی (دکتری تخصصی) همه معماری مهندسی معماری 2  
36 پیمانی (دکتری تخصصی) همه زبان و ادبیات فارسی تمام گرایش ها 2  
37 بورس (دانشجوی دکتری) همه زبان و ادبیات فارسی تمام گرایش ها 2  
38 پیمانی (دکتری تخصصی) همه نانو تکنولوژی تمام گرایش ها 2  
39 طرح سربازی (دکتری تخصصی) همه مهندسی برق تمام گرایش ها 1  
40 بورس (دانشجوی دکتری) مرد نانو تکنولوژی تمام گرایش ها 2  
41 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی رباتیک تمام گرایش ها 2  
42 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی رباتیک تمام گرایش ها 2  
43 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی زلزله تمام گرایش ها 2  
44 بورس (دانشجوی دکتری) همه مهندسی زلزله تمام گرایش ها 2