۱۹ آذر ۱۳۹۸

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان شهریور 93)

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان شهریور 93)

ردیف نوع تقاضا جنسیت مورد نیاز رشته گرایش مورد نیاز تعداد مورد نیاز توضیحات
1 پیمانی (دکتری تخصصی) همه آمار تمام گرایش ها 2  
2 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی صنایع تمام گرایش ها 3  
3 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 3  
4 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر سخت افزار 3  
5 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران زلزله 1  
6 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران سازه 2  
7 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران سازه هیدرولیکی 1  
8 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران راه و ترابری و حمل ونقل 1  
9 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران خاک وپی 1  
10 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مکانیک تمام گرایش ها 2  
11 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مواد تمام گرایش ها 1  
12 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی متالوژی تمام گرایش ها 1  
13 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی معدن تمام گرایش ها 2  
14 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی شهرسازی تمام گرایش ها 2  
15 پیمانی (دکتری تخصصی) همه معماری تمام گرایش ها 3  
16 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی برق تمام گرایش ها 1  
17 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی زلزله تمام گرایش ها 2  
18 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی رباتیک تمام گرایش ها 3  
19 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی انرژی تمام گرایش ها 3  
20 پیمانی (دکتری تخصصی) همه فیزیک اپتیک تجربی 1  
21 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی شیمی تمام گرایش ها 3  
22 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی هوا و فضا تمام گرایش ها 3  
23 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی ژنتیک تمام گرایش ها 3  
24 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی پزشکی تمام گرایش ها 3  
25 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی نفت تمام گرایش ها 3  
26 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی علوم و صنایع غذایی تمام گرایش ها 3  
27 طرح سربازی (دکتری تخصصی) مرد مهندسی شهرسازی تمام گرایش ها 2  
28 طرح سربازی (دکتری تخصصی) مرد مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2  
29 طرح سربازی (دکتری تخصصی) مرد مهندسی کامپیوتر سخت افزار 2  
30 طرح سربازی (دکتری تخصصی) مرد معماری تمام گرایش ها 2  
31 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی معماری داخلی تمام گرایش ها 2