۰۸ بهمن ۱۳۹۸

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان بهمن 93)

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان بهمن 93)

ردیف نوع تقاضا جنسیت مورد نیاز رشته گرایش مورد نیاز تعداد مورد نیاز توضیحات
1 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری 2  
2 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی 2  
3 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی صنایع آینده پژوهی 2  
4 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی صنایع مدل سازی سیستمهای کلان 2  
5 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر تمام گرایش ها 2  
6 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات (IT) 2  
7 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران زلزله 2  
8 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران سازه 2  
9 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران مدیریت پروژه 2  
10 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران راه 2  
11 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی عمران ترافیک 2  
12 پیمانی (دکتری تخصصی) همه معماری داخلی تمام گرایش ها 2  
13 پیمانی (دکتری تخصصی) همه معماری تمام گرایش ها 2  
14 پیمانی (دکتری تخصصی) همه معماری معماری پایدار 2  
15 پیمانی (دکتری تخصصی) همه معماری انرژی 2  
16 پیمانی (دکتری تخصصی) همه معماری منظر 2  
17 پیمانی (دکتری تخصصی) همه شهرسازی تمام گرایش ها 2  
18 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مکانیک مکاترونیک 2  
19 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مکانیک ساخت و تولید 2  
20 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مکانیک طراحی و کاربردی 2  
21 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی برق تمام گرایش ها 2  
22 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی انرژی تمام گرایش ها 2  
23 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی هوا و فضا تمام گرایش ها 2  
24 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی پزشکی تمام گرایش ها 2  
25 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی علوم و صنایع غذایی تمام گرایش ها 2  
 26 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی شیمی پلیمر 2  
27 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی شیمی تمام گرایش ها 2  
28 پیمانی (دکتری تخصصی) همه مهندسی مواد مواد پیشرفته 2