۰۸ بهمن ۱۳۹۸

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان شهریور 94)

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان شهریور 94)

ردیف نوع تقاضا جنسیت مورد نیاز رشته گرایش مورد نیاز تعداد مورد نیاز بومی بودن توضیحات
1 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه ریاضی تحقیق در عملیات 1 خیر  
2 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه شهرسازی برنامه ریزی شهری 1 خیر  
3 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه شهرسازی طراحی شهری 2 خیر  
4 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه شیمی صنایع غذایی 2 خیر  
5 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه معماری معماری 2 خیر  
6 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه معماری منظر 2 خیر  
7 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی انرژی همه گرایش ها 2 خیر  
8 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی برق الکترونیک 1 خیر  
9 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی برق پزشکی 1 خیر  
10 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی برق قدرت 1 خیر  
11 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی پزشکی همه گرایش ها 2 خیر  
12 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی شیمی پلیمر 2 خیر  
13 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی شیمی همه گرایش ها 2 خیر  
14 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی 1 خیر  
15 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی صنایع صنایع 2 خیر  
16 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی صنایع لجستیک 1 خیر  
17 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی عمران راه و ترابری 1 خیر  
18 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی عمران زلزله 2 خیر  
19 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی عمران سازه 2 خیر  
20 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی مکانیک طراحی جامدات 1 خیر  
21 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 2 خیر  
22 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی هوا و فضا همه گرایش ها 2 خیر  
23 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی کامپیوتر سخت افزار 1 خیر  
24 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی کامپیوتر شبکه 2 خیر  
25 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی کامپیوتر فن آوری اطلاعات 2 خیر  
 26 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2 خیر  
27 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 1 خیر  
28 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی نفت همه گرایش ها 3 خیر  
29 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی ژنتیک همه گرایش ها 2 خیر  
30 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مدیریت صنعتی همه گرایش ها 2 خیر