۰۸ بهمن ۱۳۹۸

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان بهمن 94)

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان بهمن 94)

 

ردیف نوع تقاضا جنسیت مورد نیاز رشته گرایش مورد نیاز تعداد مورد نیاز بومی بودن توضیحات
1 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه ریاضی تحقیق در عملیات 1 خیر  
2 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه زبان انگلیسی همه گرایش ها 2 خیر  
3 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه زبان و ادبیات فارسی همه گرایش ها 2 خیر  
4 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه شهرسازی طراحی شهری 2 خیر  
5 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه شیمی صنایع غذایی 2 خیر  
6 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه معماری توسعه پایدار 2 خیر  
7 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه معماری تکنولوژی معماری 1 خیر  
8 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه معماری مرمت ابنیه سنتی 1 خیر  
9 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه معماری معماری اسلامی 1 خیر  
10 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه معماری منظر 2 خیر  
11 پیمانی (دکتری تخصصی) [سطح 4 , دکتری] همه مهندسی انرژی همه گرایش ها 2 خیر  
12 طرح سربازی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] مرد مهندسی انرژی همه گرایش ها 1 خیر  
13 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی برق پزشکی 1 خیر  
14 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی پزشکی همه گرایش ها 2 خیر  
15 طرح سربازی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی پزشکی همه گرایش ها 1 خیر  
16 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی تکنولوژی ساختمان همه گرایش ها 2 خیر  
17 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی راه آهن همه گرایش ها 2 خیر  
18 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی رباتیک همه گرایش ها 2 خیر  
19 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی شیمی پلیمر 2 خیر  
20 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی 1 خیر  
21 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی صنایع صنایع 2 خیر  
22 طرح سربازی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی صنایع صنایع 1 خیر  
23 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی صنایع لجستیک 1 خیر  
24 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی عمران راه و ترابری 1 خیر  
25 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی 1 خیر  
 26 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی عمران ترافیک 2 خیر  
27 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی عمران نقشه برداری 2 خیر  
28 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 2 خیر  
29 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی هوا و فضا همه گرایش ها 2 خیر  
30 طرح سربازی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] مرد مهندسی هوا و فضا همه گرایش ها 1 خیر  
31 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی کامپیوتر فن آوری اطلاعات 2 خیر  
32 طرح سربازی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] مرد مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات 1 خیر  
33 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2 خیر  
34 طرح سربازی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] مرد مهندسی کامپیوتر همه گرایشها 1 خیر  
35 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی 1 خیر  
36 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مهندسی نفت همه گرایش ها 2 خیر  
37 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه فقه فقه و اصول 2 خیر  
38 پیمانی (دکتری تخصصی) [ سطح 4 , دکتری ] همه مدیریت صنعتی همه گرایش ها 2 خیر