۰۳ امرداد ۱۳۹۶

مشاور عالی ریاست

 

مشاور عالی ریاست  :    دکتر حسن بارجینی         

رشته   :   مهندسی شبکه های کامپیوتری

سمت  :  عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

تلفن    :  33894130-028  

ایمیل   :    barjini@bzte.ac.ir