۲۵ امرداد ۱۳۹۹

اداره حراست

 

دکتر علی اشرفی

       سمت : سرپرست اداره حراست     

تلفن تماس : 160-02833894

شرح وظایف حراست

اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام، حفظ و انسجام د رمجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف د رامور اجرایی و در دیگر زمینه ها، ایجاد شده است.

در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را می توان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود:

1-کشف و گزارش تخلفات احتمالی (به طور اعم در حیطه دانشگاه).

2-کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه

3-کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در دانشگاه و اعلام به مسئولین ذیربط

4- نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز

5-نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی

6-آموزش و توجیه مسئولین واحدها و پرسنل زیرمجموعه در زمینه های حراست، حفاظت اسناد، افراد ، تاسیسات و نظارت بر اجرای طرحها

7-صدور مجوز مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه

8-همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور

9-پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط

10-ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه