۲۲ امرداد ۱۳۹۹

طرح درس

"طرح درس اطلاعاتی راهبردی  راجع به ساختار کمی و کیفی درس  به دانشجو می دهد و او را قادر می سازد تا بتواند برنامه تحصیلی خود را با استراتژی ( زمانی، محتوائی و سنجشی)  درس و استاد مربوطه هماهنگ کند.  با مطالعه طرح درس دانشجو شناخت کلی از استاد درس، چشم انداز درس، اهداف صریح یادگیری درس، حیطه های یادگیری که او در این درس تجربه خواهد کرد، نحوه ارزشیابی درس، راهکار تماس با استاد و متد آموزشی او ، زمان و محل مشاوره با او و همچنین قوانین استاد و دانشگاه  را پیدا می کند. در واقع دو راهبرد با شروع هر درس شکل می گیرد: طرح  آموزشی استاد  و طرح یادگیری دانشجو  که بطور همزمان  در شروع هر نیمسال کلید می خورد. در ریل  زمانی و محتوایی حرکت در هر نیمسال تحصیلی به تفکیک هر هفته، موضوع درس و تعداد ساعت آموزش مشخص ، ایستگاه های کنترل و سنجش یادگیری تنظیم شده، مراجع درس معین و تمام کانال های ارتباطی یادگیری آماده بهره برداری و  موجود می باشد. لذا دانشجو توان برآورد واقعی و منصفانه از کیفیت یادگیری خود، سطح مشارکت  در طول و عرض مباحت و  میزان ملموس بودن اهداف یادگیری را بدست می آورد. "