۰۱ بهمن ۱۳۹۶

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثار گر

مدیر:

افشین لشگری

شرح وظايف ستاد شاهد وايثارگر

1- اجراي برنامه ها ، طرحها ، آيين نامه ها، و دستورالعملهاي ارسالي لذا اداره كل امور دانشجويان شاهد ايثارگر وزارت مطبوع
2- برگزاري طرح استاد مشاور در دانشگاه و پيگيري مصوبات جلسات آن
3- انجام امور محوله از سوي رياست محترم دانشگاه
4- برگزاري مراسم توجيهي دانشجويان جديدالورود و ......

اهداف ستاد شاهد و ايثارگر

1- ارتقاء سطح علمي و فرهنگي و مشاركت دانشجويان شاهد وايثارگر در عرصه هاي علمي و فرهنگي 
2- ارائه خدمات شايسته و مناسب به عزيزان شاهد و ايثارگر
3- ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ايثارگري شهدا وايثارگران