۰۹ مهر ۱۳۹۹

دفتر نظارت و برنامه ریزی دانشگاه

دکتر مریم امیرحسینی

 

 

ورود به وب سایت دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
 
 

 

شرح وظایف نظارت و ارزیابی سازمان ها

 

نظارت و ارزیابی سازمانها به منظور حصول اهداف مشخصی شكل میگیرند. از این رو لازم است تا همواره كیفیت و عملكرد آنها مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف و در پرتو نتایج حاصل ، مسیر فعالیتها و اقدامات در راستای تحقق اهداف مورد نظر ، هدایت گردد.
اهداف اصلی دریك نظام دانشگاهی میتواند عمدتاً برسه محور : (الف) پیشبرد مرزهای دانش، (ب) آموزش نیروهای انسانی متخصص ومورد نیاز جامعه و (پ) تأمین نیازهای اجتماعی برای آموزش عالی ، استوار باشد. البته هر مؤسسه آموزش عالی باید با توجه به شرایط محیطی خود به تدوین رسالتها ، مأموریتها و اهداف ویژه برای خود بپردازد. 
به منظور تحقق اهداف عام و خاص هر نظام دانشگاهی و دستیابی به سطح كیفیت مورد نظر ، باید كاركردهای مدیریت دانشگاهی مورد استفاده قرار بگیرند. این كاركردها شامل : (1) برنامه ریزی ، (2) سازماندهی و هماهنگی، (3) هدایت و رهبری و (4) نظارت و ارزیابی ، است.    

كاركرد نظارت و ارزیابی در نظامهای دانشگاهی باید بر سایر كاركردها اشراف داشته باشد. از طریق نظارت و ارزیابی فعالیتهایی كه در فرآیند انجام امور به عمل میرسند بستر مناسب برای قضاوت در مورد كیفیت عملكرد فراهم میشود وبه كمك آن مسیر فعالیتها در راستای اهداف مورد نظر هدایت میگردد.
هر نظام دانشگاهی باید به یك نظام ارزیابی و نظارت مجهز باشد وبه كمك آن وضعیت موجود زیر نظامها آموزشی ، پژوهشی و سایر خدمات عرضه شدة خود را به تصویر كشیده و با ”وضیت مطلوب“ مقایسه نماید. در مدیریت كیفیت نظام آموزش عالی ، نظارت و ارزیابی دارای دو نقش عمده (1) نظارت بر چگونگی انجام امور و در صورت لزوم تغییر جهت آنها برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مرحله طراحی، برنامه ریزی و سازماندهی و (2) ارزیابی نتایج حاصل از انجام امور است.