۱۸ آذر ۱۳۹۸

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان شهریور 95)

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان شهریور 95)

جنسيت رشته تعداد بومي بودن نوع تقاضا گرايش ها توضيحات
هر دو مهندسي عمران 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  نقشه برداري  
هر دو مهندسي عمران 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  راه و ترابري  
هر دو عمران سازه 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  سازه  
هر دو مهندسي معماري 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  معماري  
هر دو مهندسي شهرسازي 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  طراحي شهري  
هر دو مهندسي صنايع 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  صنايع  
مرد مهندسي صنايع 1 خير طرح سربازي (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  صنايع  
هر دو مهندسي صنايع 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  سيستم هاي اقتصادي - اجتماعي  
هر دو مهندسي صنايع 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  لجستيک  
هر دو مهندسي مكانيك 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  تبديل انرژي  
هر دو مهندسي مكانيك 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  طراحي کاربردي  
هر دو مهندسي هوا و فضا 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
هر دو مهندسي كامپيوتر 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  نرم افزار  
هر دو مهندسي كامپيوتر 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  هوش مصنوعي  
هر دو مهندسي راه آهن 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
هر دو مهندسي نفت 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
هر دو مهندسي اپتيك و ليزر 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
هر دو مهندسي دريا 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
هر دو مهندسي انرژي 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
مرد مهندسي انرژي 1 خير طرح سربازي (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
هر دو مهندسي پزشكي 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
مرد مهندسي پزشكي 1 خير طرح سربازي (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
هر دو مهندسي رباتيك 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
هر دو فقه و حقوق اسلامي 1 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
هر دو مهندسي خودرو 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها  
هر دو مهندسي مالي 2 خير پيماني (دكتري تخصصي) [ سطح 4 , دكتري ]  همه گرايش ها