۱۹ آذر ۱۳۹۸

مناقصه شناسایی پیمانکار جهت سرویس ایاب و ذهاب


مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در نظر دارد سرویس ایاب ذهاب دانشجویی را در سال تحصیلی 97-96 به کلی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می بایست جهت دریافت نمونه قراداد و تحویل اسناد ومناقصه پایان وقت اداری دوشنبه 21 اسفند 1396 به دفتر امور اداری دانشگاه مراجعه نمایید