۰۵ بهمن ۱۳۹۸

مناقصه تعيين پیمانکار شركت خدماتي

مناقصه تعيين پیمانکار شركت خدماتي
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا درنظر دارد تامين نيروهاي خدماتي خود را در سال 95-96 به يكي از شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد،متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه و تحويل مدارك تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 27شهریور 95 به مدیریت امور اداری دانشگاه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
بوئین زهرا انتهای بلوار امام خمینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی
تلفن : 02833894 داخلي 201 آقاي امیرخانی