۳۱ شهریور ۱۳۹۹

مدیریت امور دانشجویی

 

 

مهندس رضا روشن مهر 

سمت: مدیریت امور دانشجویی

تلفن: 350 - 02833894

 

شرح وظایف :

1-انجام وظایف مربوط به امور خوابگاه (اعم ازکنترل ورود وخروج دانشجویان، نظم وانضباط دانشجویان در خوابگاه توسط سرپرست)

2- انجام کارهای مربوط به وام دانشجویی

3-آشنایی با آیین نامه های کمیته انضباطی

4-آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعمل ها و قوانین و مقررات صندوق رفاه

5-اطلاع از بخش نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی مراجع مختلف دانشگاه

6-انجام وظایف مربوط به تغذیه دانشجویان 

7-سیاست گذاری کلی اسکان در خوابگاه های مجردی و متاهلی و تعیین سازو کارهای اجرایی آن

8-دریافت شکایات مستقیم دانشجویان و پیگیری آنها

9-پیشنهاد راه کارهای عملی برای افزایش سطح کیفی خوابگاه ها به مدیریت

10-نظارت بر رعایت موارد مصوب در امور فرهنگی خوابگاه ها و گزارش موارد تخلف به مبادی ذیربط

11-انجام کارهای مربوط به سرویس رفت وآمد دانشجویان و صدور کارت سرویس برای آنها.