۲۶ اسفند ۱۳۹۶

مدیریت امور دانشجویی

 

​دکتر اکبر محمدی

رشته : شهرسازی

سمت: سرپرست مدیریت امور دانشجویی

تلفن: 350-02833894

ایمیل:  

شرح وظایف :

1-انجام وظایف مربوط به امور خوابگاه (اعم ازکنترل ورود وخروج دانشجویان، نظم وانضباط دانشجویان در خوابگاه توسط سرپرست)

2- انجام کارهای مربوط به وام دانشجویی

3-آشنایی با آیین نامه های کمیته انضباطی

4-آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعمل ها و قوانین و مقررات صندوق رفاه

5-اطلاع از بخش نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی مراجع مختلف دانشگاه

6-انجام وظایف مربوط به تغذیه دانشجویان 

7-سیاست گذاری کلی اسکان در خوابگاه های مجردی و متاهلی و تعیین سازو کارهای اجرایی آن

8-دریافت شکایات مستقیم دانشجویان و پیگیری آنها

9-پیشنهاد راه کارهای عملی برای افزایش سطح کیفی خوابگاه ها به مدیریت

10-نظارت بر رعایت شئون و شعائر مذهبی و ملی 

11-نظارت بر رعایت موارد مصوب در امور فرهنگی خوابگاه ها و گزارش موارد تخلف به مبادی ذیربط

12-آراستگی ظاهر 

13-مقید به اجرای دستورالعمل5S

14-انجام کارهای مربوط به سرویس رفت وآمد دانشجویان و صدور کارت سرویس برای آنها.

15-چک نمودن اتاق از نظر خاموشی چراغها،شوفاژهاوکامپیوتر هنگام پایان ساعت کار.

16-انجام ماموریت به صلاحدید دانشگاه

17-انجام هرنوع فعالیت دیگری غیر ازموارد فوق که توسط مدیر مافوق ابلاغ گردد.