۲۴ امرداد ۱۳۹۹

افتخار آفرینان در المپیاد های علمی کشوری

نام دانشجو: فاطمه فغانیان

رشته تحصیلی: ریاضیات و کاربرد ها

عنوان مقام:منتخب منطقه و ورود به مرحله دوم المپیاد سراسری رشته ریاضیات کشوری در سال 1395