۱۹ آذر ۱۳۹۸

کتابدار

خانم شیدا محمدزاده

سمت        : کارشناس کتابخانه

کارشناس   :

تلفن تماس : -02833894

اتاق            : ساختمان شهید مجیدکلانتری

  شرح وظایف:  

1- جمع آوری وارسال کاتالوگ ناشرین به مدیران گروه جهت انتخاب کتاب ها.
2-کمک به مراجعین در تهیه مقاله مورد نیاز در نشریات، بازیابی منابع مرجع، پایان نامه ها وطرح های پژوهشی و...
3- چاپ والصاق لیبل های بار کد، شماره راهنمای عطف،ممهور نمودن کتابها به مهر کتابخانه، ثبت شماره مدرک، تاریخ ثبت و...
4- نصب مشخص فهرستی از کتابهای جدید در تابلو کتابخانه
5- ورود اطلاعات کتب پایان نامه ها و...درسیستم کامپیوتری کتابخانه
6- ممهور نمودن پایان نامه به مهر کتابخانه ودرج شماره ثبت
7- امانت دادن پایان نامه جهت استفاده در محل مطابق آیین نامه کتابخانه
8- مقید به اجرای دستورالعمل کمیته5S

9- بطور خلاصه فعالیت های انجام شده دراین بخش شامل، مصاحبه با دانشجو جهت مشاوره در بازیابی منابع مورد درخواست 
از قفسه ها،انجام فرایند امانت با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش بطور مکانیزه، رف خوانی صدور کارت عضویت،تسویه حساب،ثبت منابع مورد درخواست دانشجویان که درکتابخانه موجود نبوده و...
10- چک نمودن کتابخانه از نظر خاموشی چراغها،شوفاژهاوکامپیوتر هنگام پایان ساعت کار
11-آراستگی ظاهر
12-انجام ماموریت به صلاحدید دانشگاه 
13-انجام هرنوع فعالیت دیگری که توسط مدیر مافوق ابلاغ گردد.