۳۰ شهریور ۱۳۹۸

فایل قالب های استاندارد برای اسلاید ها و تشریح پروژه کلاسی دانشجویان