۳۱ شهریور ۱۳۹۹

معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

دکتر سلمه صداقت

رشته:  ریاضیات کاربردی

سمت:  معاون آموزشی و پژوهشی و دانشجویی

تلفن:    300-02833894

ایمیل: s.sedaghat@bzte.ac.ir  

 

وبگاه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی