۰۳ تیر ۱۳۹۷

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

  • زمان تأسیس :۲۰- بهمن ۱۳۹۴
  • تعداد دانشجو : 150
  • گروه های آموزشی :3
  • اساتید :22 نمايش

دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر

دانشکده ریاضیات وعلوم کامپیوتر