۲۲ امرداد ۱۳۹۹

مدیریت امور آموزشی

دکتر شیوا منصورزاده

سمت: مدیریت امور آموزشی

تلفن : 310-02833894

اتاق: ساختمان شهید احمدی روشن شماره 417
ایمیل :  

 

شرح وظایف 

  • نظارت بر ثبت نام و تعيين واحد دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه. 
  • رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغيير يا توسعه آنها.
  • مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفتهاي علمي، عملي آنان.
  • نظارت بر صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات و تأئيديه مدارك تحصيلي.
  • نظارت بر امور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان و صدور گواهي اشتغال به تحصيل آنان.
  • نظارت بر امور نقل وانتقال دانشجويان با توجه به مقررات و ضوابط تعيين شده.
  •  برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي در داخل يا خارج از كشور به منظور مبادلات دانشجوئي و آموزشي.
  • تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح.