۲۴ امرداد ۱۳۹۹

سرپرست مدیریت تعاملات اجتماعی و کارآفرینی

 

دکتر سمیرا سادات مرتضوی

سمت: سرپرست مدیریت مرکز تعاملات اجتماعی و کارآفرینی

رشته: کارآفرینی

تلفن: 390 - 02833894

 

وبگاه مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت

شرح و وظایف:
انعقاد تفاهم نامه همکاری و قراردادهای پژوهشی با دستگاه های اجرایی و شرکت های صنعتی
انجام امور انعقاد قراردادهای پژوهشی بین معاونت پژوهشی و فناوری و اعضای هیأت علمی (قرارداد داخلی وابسته به دستگاه های اجرایی).
هدایت اولویت های پژوهشی دستگاه های اجرایی به اعضای هیأت علمی دانشگاه
هدایت پیشنهادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه به دستگاه های اجرایی
برگزاری سمینارهای کارآفرینی،علمی و فنی توسط کارآفرینان و متخصصان صنعت
معرفی آزمایشگاه ها، تجهیزات و توانمندی های موجود در دانشگاه به صنایع
انجام امور مربوط به کارآموزی دانشجویان
برگزاری بازدیدهای علمی دانشجویان از صنایع مرتبط