۳۰ امرداد ۱۳۹۸

مدیر گروه های پیشین عمران

نام  آغاز فعالیت  پایان فعالیت پروفیل
دکتر حامد نیرومند 93/8/1 94/12/1
دکتر مجید گلوی 94/12/20 95/5/30
دکتر  رضا جعفری ها 95/6/1 ادامه دارد