۲۴ امرداد ۱۳۹۹

مراکز و امکانات گروه

مراکز و امکانات گروه 

قطب های علمی
این گروه در حال ارسال مدارک بمنظور تشکیل و راه اندازی اولین قطب علمی در سال 1394 می باشد. 
 هسته های علمی
در بهار سال 1394 هسته علمی مهندسی خاک و پی بطور رسمی فعالیت خود را آعاز خواهد نمود. 
پژوهشکده ها
برنامه ریزی برای راه اندازی در سال های آتی. 
آزمایشگاه ها 
آزمایشگاه خاک
آزمایشگاه بتن
آزمایشگاه فیزیک
آزمایشگاه مقاومت مصالح
نقشه برداری

آزمایشگاه مکانیک سیالات