۱۳ خرداد ۱۳۹۹

اعضای هیات علمی

 

اساتید:

دکتر رضا جعفری ها

دکتر سکینه معروفی

دکتر اکبر محمدی

دکتر مجتبی ولی بیگی