۳۰ تیر ۱۳۹۷

دانشکده صنایع و مکانیک

  • زمان تأسیس :۱۷- دی ۱۳۹۲
  • تعداد دانشجو : 300
  • گروه های آموزشی :4
  • اساتید :21 نمايش

دانشکده صنایع و مکانیک

دانشکده صنایع و مکانیک

  •  زمان تأسیس :۱۷- دی ۱۳۹۲
  •  تعداد دانشجو : 300
  •  گروه های آموزشی :4
  •  اعضای هیأت علمی :20نمايش