۰۸ بهمن ۱۳۹۸

ماموریت و چشم انداز

  • ماموريت 

اساس کارگروه رياضيات و كاربردها مبتنی بر آموزش و پژوهش است و کليه خدمات ،فعاليتها ،برنامه ريزی ها، و تلاشهايی که انجام می شود در راستای تحقق اين اهداف است.

اهداف آموزشي: تربيت كارشناسان مجرب كه توانايي تجزيه و تحليل مسائل كشور را در زمينه هاي صنعتي و اقتصادي داشته باشند، تربيت افرادي براي انتقال و آموزش علم رياضي و پاسخگويي به نياز ساير رشته هاي علوم به رياضيات، تربيت افراد متخصص و پژوهشگر در جهت پيشبرد مرزهاي دانش رياضي و در جهت كاهش نياز به خدمات برون كشوري و ارتقاء سطح علمي جامعه در زمينه علوم بنيادي و پايه.

اهداف پژوهشي: سهيم بودن در ارتقاء سطح دانش بشري و مطرح نمودن رياضي كشور در سطح بين المللي ايجاد روح پژوهش در سطح جامعه فراهم نمودن بستري مناسب جهت ارتباط با بخش صنعت و ساير ارگانها و جوابگويي به احتياجات آنها از طريق پژوهش و ايجاد مركز تحقيقاتي در جهت جوابگويي به موارد فوق.

بديهی است چنين مقوله هايی بايستی با برنامه ريزی حرفه ای و افزايش و تنوع ابزار و وسايل کمک آموزشی صورت گيرد و سازماندهی گردد.

  • چشم انداز 

گروه رياضیات و كاربردهاي دانشگاه فني و مهندسي بوئين زهرا درراستاي توليد علم، راه اندازی قطب علمی، هسته های علمی تخصصی، تربيت نيروی متخصص و کارآمد در آموزش و پژوهش، برنامه ریزی سریع در راستای مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنين گسترش مرزهای دانش در تعاملی سازنده با مراکز علمی ،ملی و فرا ملی است.

برانيم تا با گسترش خرد گرايی مبتنی بر علم ،خصوصا رياضيات ،موجبات تعالی دانشگاه و کشور را فراهم کنيم . بر اين اساس کوشش فراوانی در بهبود سطح پژوهش و نيز عمق آموزش انجام داده و ان شاءاله می دهيم.

  • ارزش ها 

زندگی انسان ها یک تابع ریاضی است و از قوانین ریاضی تبعیت می کند. با اینکه ریاضیات علمی است منطقی، نه مشاهداتی و تجربی، اما همگان می دانند که تقریباً قوانین تمامی علوم طبیعی و قوانین مربوط به حرکات اجرام آسمانی و گذر زمان و سایر قوانین طبیعت هریک به نوعی از قوانین ریاضی تبعیت می کنند. چرا که ریاضیات نیز خود آفریده پنهان خداوند در بطن طبیعت است.
بنابراين ما بايد تلاش کنيم که در تعليم آن بکوشيم و بياموزيم که چگونه آن را در راه زندگی بهتر، بکار بنديم .

اساسی ترين ارزشهای مورد نظر در گروه رياضی خدا محوری،خودباوری،خردگرايی،عدالت گستری،شايسته سالاری و توليد و نشر دانش سودمند است.