۳۱ شهریور ۱۳۹۹

اعضای هیات علمی

دکتر آرزو جهانشیر, عضو هیات علمی گروه فیزیک مهندسی

دکتر ابراهیم مددی, عضو هیات علمی گروه فیزیک مهندسی

دکتر سیده ربابه میری, عضو هیات علمی گروه فیزیک مهندسی

دکتر سارا حشمتیان, عضو هیات علمی گروه فیزیک مهندسی

دکتر فاطمه احمدی, عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی

دکتر سعید انصاری, عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی

دکتر مریم امیر حسینی, عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی