۳۱ شهریور ۱۳۹۹

تازه های علمی

کاهش سرعت نور آخرین دستاوردهای دنیای فیزیک نسبیتی

بر اساس یافته‌های اخیر، گروهی از دانشمندان فیزیک دریافته‌اند که اگر فوتون‌ها از یک ماسک طرح‌دار بگذرند، سرعت این تک‌فوتون‌ها به مقدار کمی کاهش می‌یابد. این پدیده که متفاوت از تصورات و نظریه‌های نسبیتی است می تواند رهیافتی برای شاخه های جدید فیزیک و نظریه های تکامل یافته در سالهای آتی باشد. اعضای این تیم پژوهشی، این مقدار کاهش را حدود یک هزارم درصد از سرعت نور محاسبه کرده اند.
منبع: http://physicsworld.com/cws/article/news/2015/jan/22/structured-photons-slow-down-in-a-vacuum
 

ذرات "میلی بار"

تا کنون ذرات باردار همواره مضرب درستی از بار الکتریکی الکترون به عنوان کمترین بار آزاد در نظر گرفته می شده است. و در مقابل ذراتی با مقادیری کمتر از واحد بار متعلق به کوارکها بوده است. در تحقیقات و نتایج بدست آمده در سالهای اخیر ذرات شناخته شده ای با بار الکتریکی از درجه یک دهم بار واحد شناخته شده اند که به آنها ذرات "میلی بار" می گویند. در آخرین تحقیقات روز فیزیک ذرات در دانشگاه کالیفرنیا، دانشمندان به سمت دست یابی و جستجو برای ذرات میلی بار با بار الکتریکی 5×10−5eهستند.
منبع: http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.113.251801