۱۵ فروردین ۱۳۹۹

روش‌های آماری

دانشکده / گروه دانشکده ریاضیات و علوم کامپیوتر/ گروه ریاضیات، مواد و شیمی
رشته تحصیلی کارشناسی ریاضیات و کاربردها
عنوان و کد درس روش‌های آماری، (۴۵۳۳۲۰)
تعداد واحد و نوع ۳ واحد، الزامی
پیش نیاز درس احتمال ۱
ترم تحصیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

نام استاد: دکتر نوشین حکمی‌پور

شماره اتاق: طبقه دوم، دانشکده شهید مجید شهریاری

آدرس ایمیل: nooshin.hakami@aut.ac.ir

دریافت نسخه الکترونیکی طرح درس

 

خلاصه درس: 

در این درس دانشجویان با تکنیک‌های آمار استنباطی از قبیل برآوردهای نقطه‌ای و فاصله‌ای و‌ آزمون فرض به تفکیک برای انواع پارامترهای جامعه (میانگین یک جامعه،‌ تفاضل میانگین دو جامعه، نسبت موفقیت یک جامعه،‌ تفاضل نسبت موفقیت دو جامعه، واریانس و انحراف معیار یک جامعه و نسبت واریانس‌های دو جامعه) آشنا می‌شوند. در ادامه نیز با مباحث تحلیل واریانس و رگرسیون خطی آشنا خواهند شد. همچنین به آزمون‌های  استقلال، ‌همگونی و نیکویی برازش نیز به تفصیل اشاره خواهد شد.

 

برنامه  زمانی هفتگی کلاس:

برنامه  زمانی هفتگی کلاس: چهارشنبه ۸-۱۰ (فرد) و چهارشنبه ۱۰-۱۲ کلاس ۴۱۸.

ساعت مشاوره هفتگی و محل: روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۳-۱۷

 

برنامه هفتگی:

هفته موضوع جلسه تعداد ساعات تدریس
1

تعاریف اولیه (پارامتر، آماره، آمار استنباطی و ...)

2
2
  • توزیع نرمال، تقریب توزیع دوجمله‌ای به توزیع نرمال، تصحیح پیوستگی
3
3
  • قضیه حد مرکزی، معرفی پارامتر نسبت موفقیت
2
4 ویژگی‌های یک برآوردگر خوب 3
5

فاصله اطمینان برای میانگین

5
6 فاصله اطمینان برای  تفاضل میانگین دو جامعه و مشاهدات زوجی 3
7 فاصله اطمینان برای p وp1-p2 3
8 فاصله اطمینان برای  3
9 رابطه بین توزیع‌های نرمال، کای مربع، تی و اف 3
10 آزمون فرض برای پارامترهای   و 3
11 آزمون فرض برای مشاهدات زوجی،،  و 3
12 آزمون فرض برای . رگرسیون خطی ساده 3
13 فاصله اطمینان و آزمون فرض‌های مربوط به رگرسیون خطی ساده 3
14 معیارهای همبستگی و آزمون فرض ضریب همبستگی 3
15 تحلیل واریانس یک عامله 3
16 کاربردهای توزیع کای مربع (آزمون استقلال . آزمون همگونی و ...) 3

سیستم ارزشیابی:

متد ارزشیابی وزن المان ارزشیابی (%) شماره هفته برگزاری
تکایف فردی 5%

هفته ۱2 شروع، هفته ۱۴ تحویل

 

امتحان میان ترم 20% هفته 13
امتحان پایان ترم 75%  

 

مراجع اصلی:

  1.  
  2. 1-مباني احتمال و آمار براي دانشجويان علوم و مهندسي، تالیف احمد پارسیان، ويرايش دوم، چاپ دوم، ۱۳۸۸، مركز نشر دانشگاه صنعتي اصفهان.
  3. 2-مفاهیم روش‌های آماری، تالیف ریچارد آرنولد جانسون و گوری باتاچاریا، ترجمه فتاح میکائیلی و مرتضی ابن شهرآشوب، جلد اول و دوم، مرکز نشر دانشگاهی.

 

مراجع فرعی:

  1. 1-احتمال و استنباط آماری، تالیف رابرت هاگ و آلیوت تنیس، ترجمه نوروز ایزدیار و حمید پزشک، ‍۱۳۸۵، انتشارات دانشگاه تهران.
  2. 2-آمار احتمالات مقدماتی، جواد بهبودیان، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۳، انتشارات آستان قدس رضوی.

قوانین در صورت تاخیر تکالیف تحویلی و شرایط اعطاء وقت اضافه:

 

پس از تعیین تکالیف برای انجام آن دو هفته زمان در نظر گرفته می‌شود که این مهلت تمدید نخواهد شد.

 

قوانین برخورد با سرقت ادبی :

1-  درصورت مشاهده هر یک از مصادیق تقلب در آیتم های ارزشیابی، نمره شما صفر منظور گردیده و از شرکت شما در امتحان پایان ترم ممانعت خواهد شد.

2-  سرقت علمی باعث مخدوش شدن چهره علمی و نابودی حیثیت دانشگاه  می شود و خسارتی بی جبران را برای جامعه علمی کشور در پی خواهد داشت. لذا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا با هر گونه مصادیق سرقت علمی  ( در سایت دانشگاه اعلام شده است)  به شدت برخورد خواهد کرد. در صورت کشف چنین جرایمی نمره دانشجو در هر مرحله از تحصیل  به صفر تغییر یافته و پرونده آموزشی دانشجو معلق و جهت اتخاذ تصمیماتی شدیدتر به کمیته انضباطی دانشگاه ارجاع می گردد.