۱۳ امرداد ۱۳۹۹

مدیریت سابق امور اداری و پشتیبانی

 

 سمت  : مدیریت امور اداری و پشتیبانی  

کارشناس :  جناب آقای غلامرضا امیرخانی  

اتاق :  ساختمان شهید محمد موافق

رایانامه  :  amir@bzte.ac.ir

شرح وظایف :

 • انجام امور استخدامي اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري ،صدور احكام مربوط به انتصاب،ترفيع،مرخصي ،ماموريت و بازنشستگي و غيره 
 • پيش بيني كادر هيات علمي واحدهاي آموزشي و كاركنان بخش اداري با همكاري واحدهاي ذيربط و مديريت برنامه و بودجه و تشكيلات و بهبود روشها.
 • پيش بيني ترفيع و تاريخ بازنشستگي اعضاي هيات علمي و كاركنان بخش اداري جهت تامين و برآورد اعتبارات لازم. 
 • حفظ و نگهداري كليه بخشنامه ها ،قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي. 
 • تشكيل پرونده هاي پرسنلي براي كليه كاركنان. 
 • همكاري نزديك با مديريت تشكيلات و بهبود روشها و اظهارنظر در تنظيم و اجراي طبقه بندي مشاغل براي كاركنان دانشگاه . 
 • كنترل و نظارت بر كار ادارات تابعه و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي آنها. 
 • اجراي قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي كشور. 
 • انجام امور استخدامي كاركنان و اعضاي هيات علمي بر اساي مقررات و آيين نامه هاي مربوطه . 
 • نظارت بر ساعات ورود و خروج كاركنان اداري. 
 • حفظ و نگهداري سوابق و پرونده هاي اساتيد دانشگاه. 
 • صدور احكام ماموريت تحصيلي، فرصت مطالعاتي، ماموريت هاي آموزشي و اداري اعضاء هيات علمي. 
 • آماده نمودن پرونده هاي اعضاي هيات علمي جهت طرح در هيات مميزه دانشگاه با همكاري معاونت آموزشي و دفتر رياست. 
 • انجام كليه امور مربوط به ارزشيابي كاركنان. 
 • انجام امور مربوط به استخدام اتباع بيگانه.