۰۸ بهمن ۱۳۹۸

مدیریت امور مالی

 

دکتر احمد محمدی

سمت: مدیریت امور مالی

تلفن:200-02833894

اتاق: ساختمان شهید محمد موافق

شرح وظایف:

پرداخت بموقع مطالبات كاركنان و برنامه ريزي جهت ايجاد تسهيلات لازم بمنظور افزايش روحيه كاري آنها
نوسازي و ارتقا سطح فناوري مديريت و واحد هاي تابعه با بکارگيري نرم افزارهاي نوين ، همراه با ارتقاي سطح دانش کارکنان
بکارگيري کارکنان دانش محور، در پست هاي كارشناسي
آموزش مستمر كاركنان با برنامه ريزي آموزشي براساس نيازهاي واقعي آنها با توجه به تغييرات فناوري ، افزايش انتظارات ارباب رجوع ، و...
بهبود مستمر روند كاري در راستاي كاهش در زمان انجام فعاليتها ، هزينه ها و نيز ، افزايش رضايتمندي ارباب رجوع با افزايش كيفيت خدمات
توجه به انظباط اداري و جلوگيري از تعلل هاي كاري
تهیه و تدوین صورتهای مالی دانشگاه از طریق نظارت بر عملیات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق قوانين و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي و نگهداري آنها
نظارت بر دریافتی ها و پرداختی های موسسه و نگهداري و تنظيم حسابهاي آنها
شناسائی و نگهداری حساب ریالی و مقداری اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و دارائی ها
نگهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينگي و سپرده ها و اوراق بهادار
نظارت بر انتصاب رؤسای امور مالی واحد ها و همچنين تفويض اختيارات به آنها
هماهنگي ، تهيه ، تنظيم و ارائه گزارشهاي مالي ماهانه ، نهائي و لازم به مراجع ذيربط نظير ديوان محاسبات ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و هیات امنای دانشگاه و ...
استقرار کامل نظام نوین مالی در ستاد و واحد های تابعه و برنامه ريزي جهت استقلال امور مالي واحد ها
تلاش در جهت حذف يا كاهش صدور فيزيكي تعرفه هاي درماني ومكانيزه كردن وصول در آمد در مابقی واحدها