۰۸ بهمن ۱۳۹۸

رشته ها و گرایش های مورد نیاز(فراخوان بهمن 95

جنسیت رشته تعداد بومی بودن نوع تقاضا گرایشها توضیحات
هردو مهندسی اپتیک و لیزر 2 خیر   همه گرایشها پیمانی
مرد مهندسی انرژی 1 خیر   همه گرایشها طرح سربازی       
هردو مهندسی انرژی 2 خیر   همه گرایشها  
مرد مهندسی پزشکی 1 خیر   همه گرایشها طرح سربازی
هردو مهندسی پزشکی 2 خیر   همه گرایشها  
هردو مهندسی پلیمر 2 خیر   همه گرایشها  
هردو مهندسی خودرو 2 خیر   همه گرایشها  
هردو مهندسی دریا 2 خیر   همه گرایشها  
هردو مهندسی راه آهن 2 خیر   همه گرایشها  
هردو مهندسی رباتیک 2 خیر   همه گرایشها  
هردو مهندسی شیمی 1 خیر   همه گرایشها  
هردو مهندسی صنایع 2 خیر   سیستم های اقتصادی-اجتماعی  
مرد مهندسی صنایع 1 خیر   صنایع طرح سربازی
هردو مهندسی صنایع 2 خیر   صنایع  
هردو مهندسی صنایع 1 خیر   لجستیک  
هردو مهندسی عمران 1 خیر   راه و ترابری  
هردو مهندسی عمران 2 خیر   نقشه برداری  
هردو مهندسی مکانیک 1 خیر   طراحی کاربردی  
هردو مهندسی مکانیک 1 خیر   تبدیل انرژی  
هردو مهندسی هوافضا 2 خیر   همه گرایشها  
هردو مهندسی کامپیوتر 2 خیر   نرم افزار  
هردو مهندسی کامپیوتر 1 خیر   هوش مصنوعی  
هردو مهندسی نفت 2 خیر   همه گرایشها  
هردو مهندسی مالی 2 خیر   همه گرایشها  
هردو مهندسی شهرسازی 1 خیر   طراحی شهرها  
هردو مهندسی معماری 2 خیر   معماری