۱۸ خرداد ۱۳۹۹

مدیریت طرح و برنامه

 

 • مهندس سید علی تقی لو
 • سمت : سرپرست مدیریت طرح و برنامه
 •  
 • شماره تماس: 235-02833894

 

 

شرح وظایف مدیریت طرح و برنامه

 

–   ابلاغ بخشنامه ي بودجه ي دانشگاه به واحدهاي تابعه براساس ضوابط كلي تهيه ي بودجه كشور، خط مشي دانشگاه و مصوبات هيأت امنا و وزارت متبوع.

 • –   همكاري با ديگر واحدها در امر تهيه  و تنظيم بودجه ي پيشنهادي آن ها.
 • –   جمع بندي اعتبارات پيشنهاد شده توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات پيشنهاد شده در قالب فرم هاي مصوّب.
 • –   تهيه ي پيش نويس موافقت نامه هاي جاري، عمراني، اختصاصي و ساير منابع تأمين اعتبار.
 • –   ارائه ي بودجه ي پيشنهادي به مراجع ذي ربط و دفاع از آن با شركت در كميسيون ها و جلسات مربوط.
 • –   ابلاغ بودجه ي مصوب به هر يك از واحدها و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها با توجه به اعتبار مصوب و دريافت عملكرد.
 • –   بازبيني فصلي عملكرد  واحدها و ارائه ي پيشنهاد ترميم برنامه ي بودجه.
 • –   بررسي و انجام كليه امور مربوط به تهيه و تنظيم بودجه دانشگاه.
 • –   بررسي سيستم ها و روشهاي اجرائي موجود دانشگاه واصلاح يا تغيير آن ها و بهينه سازي اقدامات موجود.
 • –   پيش بيني پست هاي سازماني به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه.
 • –   تهيه و تنظيم آمارهاي لازم در باره ي فعاليت ها و نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح ومنطقي در مديريت دانشگاه و اطلاع رساني آمارهاي توليد شده.
 • –   بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي  گردش كار در آن ها با توجه به توسعه ي دانشگاه.
 • –   مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار وتداخل وظايف دانشگاه.
 • –   برنامه ريزي و ارائه ي طريق براي بهبود روش هاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري.
 • –   برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري، ابتكار،خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.
 • –   برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي.
 • –   انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ،ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني، سيستمها و روشهاي مورد عمل در دانشگاه.
 • –   انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي  وهماهنگ ساختن آنها.
 • –   برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها،روشها و رويه هاي مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ، تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد.
 • –   پشتيباني،هدايت و نظارت برفعاليتهاي بهره وري و تحول اداري دانشگاه.
 • –   برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري دانشگاه.
 • –   ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه‌هاي تحول‌ اداري و بهره وري در دانشگاه.
 • –   اجراي برنامه هاي آموزشي،كارگاههاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي در ارتباط با تحول‌ اداري و بهره وری.
 • –   تهيه و تنظيم ساختار سازماني (نمودار ، شرح وظايف و پست هاي سازماني) متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه ي دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي ربط جهت ارائه به هيأت امنا.
 • –   انجام اقدامات لازم جهت ابلاغ ساختار سازماني مصوب به واحدها پس از تصويب هيئت امناء.
 • –   بررسي پيشنهادهاي واحدها در مورد تغيير و اصلاح پست هاي سازماني و شرح وظايف و تهيه ي گزارش هاي لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آن ها.
 • –   مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور.
 • –   مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان.
 • –   تشخيص و تعيين رسته و رشته ي شغلي پست هاي سازماني دانشگاه با توجه به طرح هاي طبقه بندي مشاغل.
 • –   شركت فعال و اظهار نظر پيرامون مسائل مطروحه در شوراها و كميته هاي مربوط.
 • –   جمع آوري كليه ي آمارها و داده هاي مورد نياز دانشگاه
 • –   استقرار نظام آماري ثبتي در داخل دانشگاه.