۱۹ امرداد ۱۳۹۹

مدیر گروه های پیشین علوم مهندسی

نام آغاز فعالیت پایان فعالیت پروفیل
دکتر فاطمه احمدی 93/8/1 93/10/30
دکتر سلمه صداقت 93/11/1 94/10/30
دکتر ابراهیم مددی 94/11/1 96/4/3
دکتر زینب فروزان فر 96/4/4
97/3/6