۲۴ امرداد ۱۳۹۹

مدیریت گروه آموزش های آزاد و مجازی

 

 

دکتر سمیرا سادات مرتضوی

    سمت:  مدیریت گروه آموزش های آزاد و مجازی

تلفن : 302 - 02833894

 

وبگاه مرکز آموزشهای آزاد

 

شرح وظایف:

- برنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره های آموزشي کوتاه مدت حضوري و/یامجازی تخصصي براي اساتید، مديران، كارشناسان و کارمندان سازمانهاي دولتي و غير دولتي براساس بررسی های نیازسنجی و به منظور ارتقا مهارت ها و دانش حرفه ای؛ 

 ارائه کارگاههای تخصصی ویژه ومتناسب با نيازهاي جامعه؛ 

برگزاری دوره های آموزشي کوتاه مدت عمومي و تخصصي براي اتباع خارجي مقيم جمهوري اسلامي در چارچوب مقررات کشور به صورت حضوری و/یامجازی؛

برگزاری دوره های رسمی دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛

 ارائه دروس رسمي ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری ؛

برقراري ارتباط با ساير بخشهاي دانشگاه و با مراکز دولتي و غير دولتي بمنظور نيازسنجي آموزشی و تعيين نوع و برنامه درسی دوره هاي آموزشي؛

برگزاری دوره هاي آموزشی آزاد پيشنهادي اعضاي هيات علمي دانشگاه با استفاده از امکانات مرکز؛

جلب همکاری اعضا هيات علمي دانشگاه و ساير مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي لازم؛

انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي همكاري برای برگزاري دوره هاي آموزشي آزاد ؛

 انجام امور اطلاع رساني دوره هاي آموزشي از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب؛

 تهيه و تنظيم قرارداد هاي حق التدريس مدرسين در دوره هاي آموزشي برگزار شده؛

 تهیه و اجرای فرایند های لازم برای ارائه دوره های آموزشی آزاد، تک درس های مجازی ؛

 برنامه ريزي و اجراي فرايند پذيرش دانشجو در دوره های رسمی دانشگاهی بصورت مجازی؛

 برگزاري جلسات آموزشی-تمرینی و توجیهی لازم در آموزشهای مجازی برای اساتید و دانشجویان؛

نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی مطابق آیین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛

 ايجاد و/یا پیگیری بسترهاي لازم براي برگزاري هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي آموزشي؛

كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره های آموزش آزاد و دوره های مجازی و تولید محتوای دروس؛

بررسی های آماری و ارزشیابی عملکرد مرکز؛

 تهيه و اعطاي گواهي/مدرک پايان دوره های آزاد/مجازی؛

 تهيه گزارشهاي آموزشي و مالي مربوط به مقام مافوق؛ 

 ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده و تهیه بانك اطلاعاتي مربوط؛

بررسی های پژوهشی در زمینه های نیاز سنجی و کارآفرینی به منظور تحقق کاربردی بودن دوره های آزاد و مجازی؛