۲۲ امرداد ۱۳۹۹

دفتر برنامه ریزی آموزشی

 

 

شرح وظایف:

1-تشخیص نیازهاي محوري دفتر برنامه ریزي راهبردي آموزش (اعم از نیازهاي فیزیکی، نیروي انسانی ودوره هاي دانش افزایی) و پیگیري جهت انعکاس این نیازها به مسئولین دانشگاه

2-نظارت و راهبري وظایف واحدهاي تحت سرپرستی و تلاش در جهت بهبود فرآیندهاي کاري و ارتقاءبهره وري کارکنان در حیطه مربوط

3-همکاري در تهیه نقشه علمی، فرهنگی و تربیتی دانشگاه

4-شناسایی مبانی ارزشی دانشگاه درحوزه نقشه علمی

5-انجام امور مربوط به طراحی و برگزاري دوره هاي مشترك بین دانشگاهی

6-تلفیق برنامه هاي سالانه قسمتهاي مختلف آموزش و تدوین بودجه پیشنهادي

7-مدیریت تولید، بروزرسانی و گزارشگیري نظام اطلاعاتی آموزشی

8-مدیریت و هماهنگی برنامه ریزي جهت گسترش دوره ها و رشته هاي تحصیلی

9-نظارت و هماهنگی بر ظرفیت سنجی و تعیین شرایط پیشنهادي براي پذیرش دانشجو با همکاري دانشکده ها

10-مدیریت و نظارت بر طراحی همایشها، سمینارها و کارگاههاي آموزشی

11-اصلاح و بروزرسانی برنامه ها و راهبردهاي در حال اجرا در صورت نیاز

12-نظارت بر تدوین کلیه قوانین، آیین نامه ها و دستورالعملهاي اجرایی حوزه آموزش و بررسی همخوانی و یکپارچگی قوانین

13-انجام سایر وظایف محوله مرتبط با پست مورد تصدي