۰۸ بهمن ۱۳۹۸

مناقصه تعیین پیمانکار شرکت خدماتی

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در نظر دارد تامین نیروهای خدماتی خود رادر سال  96-97  به یکی از شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و تحویل مدرک (با تضمین شرکت در مناقصه 100،000،000 ریال) تا پایان وقت اداری روز شنبه 28 مرداد 96 به مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه  به آدرس بویین زهرا انتهای بلوار امام خمینی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی, ساختمان شهید محمد موافق مراجعه نمایند.
تلفن :  02833894   داخلی 201 آقای امیرخانی