۲۲ امرداد ۱۳۹۹

طرح درس نیمسال اول 95/96 (مهندسی مکانیک)

دینامیک ماشین

ارتعاشات مکانیکی

مقاومت مصالح 1