۱۷ خرداد ۱۳۹۹

ریاست

 

                     ریاست:دکتر رامین حسینی                        

رشته: مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی 

سمت :عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

درجه علمی : دانشیار

ایمیل : r.hosseini@ikiu.ac.ir