۰۳ امرداد ۱۳۹۶

ریاست

 

                     ریاست:دکتر محمد انیسه                         

رشته:مهندسی صنایع و سیستم ها 

سمت :عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

تلفن : 33894101-028

فکس : 33894121-028

ایمیل : president [at] bzte.ac.ir