۱۸ خرداد ۱۳۹۹

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 

مهندس محمّد عباسپور

رئیس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

تلفن    :250 -02833894

شرح وظایف:

  •  برنامه‌ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي مورد نیاز در چارچوب مقررات و خط مشی جاری دانشگاه 
  •  نظارت بر فراهم نمودن مقدمات برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت هاي مشاور و پيمانکار براي اجرای طرح هاي عمراني
  •  نظارت برجمع‌آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح هاي عمراني
  • نظارت براجرای قراردادها و عملیات ساختمانی، تاسیساتی، عمرانی و فنی دانشگاه
  •  کنترل در نحوه و چگونگی اجرای طرح های ساختمانی، تاسیساتی و عمرانی مطابق با استاندارد های جاری
  •  نظارت برانجام محاسبات فنی پروژه های در دست اجراء
  •  ارائه طرح ها و پیشنهادات لازم به منظور نگهداری بناها و اماکن تابعه دانشگاه
  •  انجام سایر امور محوله مربوط