۱۸ خرداد ۱۳۹۹

کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 

سمت       : کارشناس امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 کارشناس :محمد عباسپور 

تماس       :251-02833894

شرح وظایف:

فراهم نمودن امکانات کاری و وسائل و ابزار مورد نیاز کارگاه

انجام تعمیرات و نگهداری اتفاقی و دورهای کلیه ساختمانها و تأسیسات

 تهیه و ارائه گزارش پیشرفت کارهای عمرانی به مدیریت عمرانی

جمع آوری آمار و اطلاعات از کارکنان و ارائه آن به مافوق

برنامه ریزی و اجرای فضای سبز دانشگاه

پیگیری تهیه نقشه و مشخصات  پروژه های عمرانی دانشگاه

پیگیری متره و برآورد آیتمهای ساختمانی  پروژه های احداثی

رسیدگی صورت وضعیت های  پروژه های عمرانی تحت نظارت

پیگیری و نظارت سایر امور محوله تحت نظر مسئول مربوطه

نظارت بر اجرای پروژهها و بررسی مقادیر کار

تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه آن قبل از شروع کار اجرائی به قسمت تدارکات جهت تأمین به موقع مصالح

تهیه گزارش و ارزیابی منظم پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و سایر امور مربوط بر اساس برنامه های زمان بندی شده 

 انجام سایر امور مرتبط طبق دستور مافوق