۰۹ مهر ۱۳۹۹

شهریه نوبت دوم

 جدول شهریه نوبت دوم نیمسال اول 97-96

عنوان 

مبلغ به ریال
شهریه ثابت  3،300،000 ریال
هر واحد درس پایه  384،000 ریال
هر واحد درس عمومی  240،000 ریال
هر واحد درس آزمایشگاهی و کارگاهی 348،000 ریال
هر واحد درس اصلی و تخصصی 576،000 ریال