۰۳ خرداد ۱۳۹۷

ریاست

                        ریاست:دکتر بابک محمدحسینی                         

رشته:مهندسی فیزیک

سمت :عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

فکس:121-02833894

تلفن : 33894101-028